Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden PML internet (verder PML internet), gevestigd te 1404 CV Bussum aan de Veldweg 28. Telefonisch bereikbaar op: 035-8877 871.

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “PML internet”: handelend onder de naam PML internet. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “dienst” of “website”: de door PML internet in gebruik gegeven website en/of andere door PML internet geleverde diensten.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van PML internet en op alle met PML internet gesloten overeenkomsten.
 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) gebruiker (hierna: “Opdrachtgever”) gehanteerde algemene voorwaarden.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

 • De overeenkomst tussen PML internet en Opdrachtgever komt tot stand nadat (1) Opdrachtgever alle door PML internet verlangde gegevens heeft verstrekt, (2) PML internet de door Opdrachtgever volledig ingevulde en ondertekende PML internet overeenkomst of offerte heeft ontvangen en (3) PML internet de website en toegangsgegevens heeft geactiveerd. Indien PML internet niet tot activering overgaat, komt geen overeenkomst tot stand.

Artikel 3 Licentie Hosting

 1. PML internet verleent aan Opdrachtgever een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de dienst. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst.
 2. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.
 3. Opdrachtgever mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten.
 4. De omvang van het gebruiksrecht wordt bepaald door de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst geldende beschrijving van de dienst in kwestie.

Artikel 4 Duur Onderhoudsovereenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 12 maanden en zal met periodes van telkens 12 maanden worden verlengd – tenzij anders overeengekomen- , tenzij de overeenkomst door PML internet of Opdrachtgever wordt opgezegd tegen het einde van de looptijd en met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 maand.
 2. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden. De overeenkomst kan door Opdrachtgever tevens rechtsgeldig worden opgezegd door een e-mail met ontvangstbevestiging te sturen aan de klantenservice via pim@pmlinternet.nl
 3. Wanneer Opdrachtgever geen opdracht tot opheffing van een domein verstrekt, is PML internet gerechtigd om het domein na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst aan de bevoegde toekenningsinstantie te restitueren of te wissen. PML internet wijst er in dit verband op dat in dat geval een vergoedingsverplichting van Opdrachtgever jegens de toekenningsinstantie kan blijven bestaan.
 4. Opdrachtgever zal zich na beëindiging of ontbinding van de licentieovereenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten en is gehouden om alle van PML internet verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Opdrachtgever aanwezige (computer)apparatuur.

Artikel 5 Conformiteit

 1. Opgaven van PML internet betreffende prestaties, functionaliteiten, kleuren, eigenschappen e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.
 2. Afbeeldingen, beschrijvingen, reclamemateriaal en aanbiedingen binden PML internet niet.
 3. Indien de website (mede) bestemd is voor gebruik buiten Nederland of gericht is op een publiek buiten Nederland dient Opdrachtgever zich er van te vergewissen dat de website, de inhoud en het gebruik ervan voldoen aan alle in het betreffende land daaraan gestelde voorschriften. Het gebruik van de website en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan PML internet verstrekte gegevens en informatie. PML internet is pas gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst, indien Opdrachtgever alle door PML internet verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt en aan al zijn verbintenissen ten opzichte van PML internet heeft voldaan.

Artikel 6 Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de website en andere diensten, en met betrekking tot alles wat PML internet ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, teksten, designs en afbeeldingen, komen toe aan PML internet.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

Artikel 8 Diensten PML internet

 1. PML internet voert aan haar systemen ten behoeve van de veiligheid van het netverkeer en ter handhaving van de netintegriteit, de interoperabiliteit van de diensten en de dataveiligheid regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit. Daartoe kan zij haar diensten met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever tijdelijk opschorten of beperken, voor zover objectieve redenen dit rechtvaardigen. PML internet zal de servicewerkzaamheden, voor zover dit mogelijk is, op tijden met weinig internetverkeer uitvoeren. Indien langer durende tijdelijke onderbrekingen of beperkingen van diensten noodzakelijk zijn, zal PML internet Opdrachtgever van te voren omtrent de aard, de omvang en de duur van de belemmering op de hoogte stellen, voor zover zulks onder de gegeven omstandigheden objectief mogelijk is en de kennisgeving opheffing van reeds opgetreden onderbrekingen niet verder vertraagt.
 2. PML internet is vrij in haar keuze van de technische infrastructuur. Zij kan de gebruikte infrastructuur, backbones, diensten van derden/leveranciers alsmede hard- en software te allen tijde vervangen. Het gebruik van een bepaalde infrastructuur, backbones, diensten van derden/leveranciers of bepaalde hard- en software geldt alleen als bestanddeel van de overeenkomst, indien zulks in de beschrijving van de diensten uitdrukkelijk is vermeld.
 3. PML internet is in alle gevallen gerechtigd de diensten met inachtneming van een redelijke aankondigingstermijn te wijzigen. Tekent Opdrachtgever niet binnen een door PML internet gestelde, redelijke termijn bezwaar tegen de wijziging aan, dan wordt deze van kracht.
 4. Voor zover er vaste IP-adressen beschikbaar worden gesteld, behoudt PML internet zich het recht voor om het aan Opdrachtgever toegewezen IP-adres te wijzigen, indien dit om technische of andere redenen noodzakelijk is.
 5. Voor zover noodzakelijk en redelijk verleent Opdrachtgever medewerking aan een wijziging, bijvoorbeeld via het opnieuw invoeren van toegangsdata of eenvoudige omschakelingen van zijn systemen.
 6. PML internet behoudt zich ten aanzien van e-mail verkeer het recht voor om de omvang van in- en uitgaande berichten te beperken, voor zover zulks in redelijkheid van Opdrachtgever kan worden verlangd. PML internet is gerechtigd om alle op de door haar beschikbaar gestelde accounts binnengekomen e-mailberichten te wissen, a) nadat deze door Opdrachtgever zijn opgeroepen, b) nadat deze overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever zijn doorgezonden, of c) na afloop van een bewaartermijn van 60 dagen. Voornoemde bepalingen voor e-mailberichten gelden niet voor dedicated of virtuele servers, waarbij Opdrachtgever een eigen e-mail server in bedrijf heeft.
 7. PML internet is gerechtigd om een aan Opdrachtgever gerichte e-mail te blokkeren of af te wijzen, indien de vrees bestaat dat een e-mail schadelijke software (virussen, wormen, Trojanen etc.) bevat, de afzender informatie foutief of versluierd is, of wanneer sprake is van ongevraagde of versluierde commerciële communicatie (spam).

Artikel 9 Domeinregistratie

 1. De overeenkomst inzake de registratie van het domein wordt rechtstreeks tussen Opdrachtgever en de toekennende instantie of de registrator geëffectueerd. PML internet gelast de registratie van domeinen in het kader van een overeenkomst tot dienstverlening ten behoeve van Opdrachtgever, voor zover PML internet niet zelf registrator voor het desbetreffende top level domein (TLD) is.
 2. De top level domeinen worden door verschillende organisaties geregistreerd en beheerd. Voor iedere TLD gelden verschillende toekenningsvoorwaarden. Opdrachtgever is gehouden om de voorwaarden van de betreffende instanties na te leven.
 3. De voor registratie van top level domeinen benodigde gegevens worden in een geautomatiseerde procedure naar de desbetreffende toewijzingsinstanties doorgezonden. Opdrachtgever kan pas van een daadwerkelijke toewijzing uitgaan, wanneer de dienst onder het gewenste domein beschikbaar is gesteld. Een garantie voor toewijzing van gewenste of bestelde domeinen kan niet worden verstrekt.
 4. Indien de op grond van de desbetreffende registratievoorwaarden voor een domein op te geven data onjuist blijken te zijn en PML internet niet in staat is om Opdrachtgever onder de opgegeven data te contacteren, is PML internet gerechtigd het domein laten wissen.

Artikel 10 Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht om alle door PML internet verlangde gegevens volledig en correct te vermelden en wijzigingen onverwijld aan PML internet mede te delen.
 2. PML internet kan volstaan met het verzenden van informatie en van voor Opdrachtgever bestemde berichten die betrekking hebben op de overeenkomst naar het door Opdrachtgever opgegeven e-mailadres. Opdrachtgever is gehouden de op dit e-mailadres ontvangen post regelmatig te lezen.
 3. Opdrachtgever is verplicht om zijn systemen en programma’s zodanig in te richten dat de veiligheid en de integriteit en de beschikbaarheid van de systemen die PML internet voor het leveren van haar diensten inzet, niet nadelig worden beïnvloed. PML internet is gerechtigd om haar diensten te blokkeren, wanneer systemen afwijkend van hun normale regelgedrag werken of reageren en daardoor de veiligheid, de integriteit of de beschikbaarheid van de PML internet serversystemen wordt aangetast.
 4. Opdrachtgever dient back-ups te maken van alle data die hij naar PML internet servers zendt op andere datadragers, welke niet bij PML internet aanwezig zijn. In geval van dataverlies zal Opdrachtgever de desbetreffende databestanden nogmaals kosteloos naar de server van PML internet transfereren.
 5. Opdrachtgever is in voorkomende gevallen verplicht om zijn medewerking te verlenen aan registratie, overdracht en opheffing van domeinen, wijziging van registraties in de databases van de toewijzingsinstanties en wisseling van providers en registrators.

Artikel 11 Gedragsregels Hosting

 1. Indien de Opdrachtgever een van deze gedragsregels overtreedt, is PML internet gerechtigd om Opdrachtgever het gebruik van de dienst te ontzeggen, de betreffende internetpagina’s te blokkeren, de postvakken op de mailserver te blokkeren en/of de toegang tot de dienst geheel of gedeeltelijk te weigeren, naar keuze van PML internet.
 2. Wanneer aannemelijk wordt gemaakt dat rechten van derden worden geschonden door het gebruik van de dienst, de inhoud van een internet presentie, andere op een server van PML internet opgeslagen data of door het gebruik van een domein als zodanig, dan wel wanneer het op grond van objectieve aanknopingspunten als waarschijnlijk moet worden beschouwd dat rechtsvoorschriften door domeinen of de inhoud van internetpresentaties worden geschonden, kan PML internet Opdrachtgever het gebruik van de dienst ontzeggen of de desbetreffende internetpagina(‘s) of server(s) blokkeren, zolang de rechtsschending of een conflict tussen Opdrachtgever en een derde omtrent de rechtsschending voortduurt.
 3. Wordt de mogelijke rechtsschending door een domein begaan, kan PML internet tevens maatregelen nemen die het domein ontoegankelijk maken. In gevallen waarin de rechtsschending door een domein op grond van objectieve aanknopingspunten vast staat, kan PML internet de overeenkomst zonder opzeggingstermijn ontbinden.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de dienst, het systeem en/of de schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
 • spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mail adres of andere dienst bij PML internet;
 • het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie;
 • seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
 • hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.

Artikel 12 Uitsluitingen en overmacht

 1. De beschikbaarheid van de PML internet servers en de datawegen tot aan het doorgiftepunt naar het internet (backbone) bedraagt gemiddeld minstens 99% per kalenderjaar. Er kunnen echter beperkingen of belemmeringen van de dienstverlening optreden, die buiten de invloedssfeer van PML internet liggen. Indien PML internet door deze beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
 2. Onder beperkingen, belemmeringen of overmacht zijn mede te verstaan: niet door PML internet beïnvloedbare technische voorwaarden van het internet, belemmeringen als gevolg van de door Opdrachtgever benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur, storingen in de elektriciteitsvoorziening, werkstakingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, door PML internet onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van PML internet afhankelijk is.

Artikel 13 Garantie en reclame

 1. PML internet staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat Opdrachtgever op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door PML internet geleverde dienst als gevolg van programmeer- en/of designfouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van PML internet.
 2. Gebreken in de beveiliging van de door Opdrachtgever opgeslagen informatie op de systemen van PML internet, gebreken als gevolg van handelingen van Opdrachtgever zelf of van andere Opdrachtgevers of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, inlog procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever dient de geleverde dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.
 4. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 14 Betaling

 1. PML internet heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.
 2. PML internet zal bij projecten boven de € 500,- exclusief btw met voorfacturatie werken. Een afwijkende verdeling van de facturatie kan schriftelijk worden overeengekomen met opdrachtgever. Indien geen schriftelijke afspraken zijn gemaakt over de facturatie dan is voorfacturatie van toepassing.
 3. PML internet stuurt voor elke betaling een elektronische factuur per email.
 4. De tariefstelling voor werk wat buiten de scope van een project valt of als aanvullend beschouwd mag worden bedraagt € 75,- exclusief btw per uur tenzij anders afgesproken.
 5. Wanneer tarieven van de registratie van domeinen of andere van derden betrokken diensten wijzigen, is PML internet gerechtigd de door Opdrachtgever daarvoor verschuldigde prijzen dienovereenkomstig aanpassen.
 6. Voor alle facturen geldt een uiterste betalingstermijn van 14 dagen. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.
 7. Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van €200,00.
 8. Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

Artikel 15 Advisering

 1. Alle door PML internet gegeven adviezen en door PML internet verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door PML internet te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door PML internet verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. PML internet verleent daarbij geen enkele garantie.
 2. Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door PML internet, is PML internet niet aansprakelijk. Opdrachtgever vrijwaart PML internet tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet van PML internet.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

 1. Buiten het bepaalde in artikel 13 heeft Opdrachtgever geen enkele aanspraak op PML internet wegens gebreken in of met betrekking tot de door PML internet geleverde diensten.
 2. PML internet is nooit aansprakelijk voor schade door onderbrekingen in of blokkeringen van (de toegang tot) de dienst of het internet, immateriële schade, bedrijfsschade, stagnatieschade, winstderving en iedere andere gevolgschade of indirecte, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van PML internet.
 3. Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. PML internet is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden.
 4. In alle gevallen waarin PML internet gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de door de Opdrachtgever betaalde facturen over de laatste 12 maanden. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van PML internet, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
 5. Iedere vordering op PML internet, tenzij deze door PML internet is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 6. Opdrachtgever vrijwaart PML internet tegen iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst door PML internet.
 7. PML internet zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
 8. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal PML internet steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PML internet aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan PML internet worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan PML internet zijn verstrekt, heeft PML internet het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 10. PML internet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor PML internet kenbaar behoorde te zijn.
 11. PML internet zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
 12. Indien door PML internet of door PML internet ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 13. Opdrachtgever vrijwaart PML internet voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 14. Voor zover toepasselijk worden de volgende browsers en browser versies ondersteund: Internet Explorer 7+, Firefox, Safari en Google Chrome.

Artikel 17 Privacy

 • PML internet respecteert de privacy van Opdrachtgever. PML internet zal de persoonsgegevens van Opdrachtgever verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van PML internet is in te zien. Opdrachtgever stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

Artikel 18 Slotbepalingen

 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing in de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Opdrachtgever.
 • Alle geschillen tussen PML internet en Opdrachtgever zullen uitsluitend worden berecht door de daartoe bevoegde rechter in Nederland. In afwijking hiervan is PML internet bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van Opdrachtgever te wenden. PML internet en Opdrachtgever zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 • Op alle overeenkomsten die door PML internet worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Hosting

Het hosting abonnement bestaat uit:

500MB harddisk, 250MB database, 3GB dataverkeer, kosten: 8,95 euro per maand

Voorwaarden

 • In het geval van wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval zulks ter beoordeling van PML internet, heeft PML internet het recht de services uit te schakelen.
 • De services mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. PML internet neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst door opdrachtgever op de Server. Cliënt is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server geplaatst wordt.
 • Cliënt verklaart PML internet niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van cliënt, en verplicht zich PML internet direct op de hoogte te stellen als cliënt enige claims ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van cliënt op het Internet. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het beëindigen van deze overeenkomst.
 • Cliënt verklaart PML internet nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de server en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.
 • PML internet verplicht zich zijn Netwerk up-to-date te houden om technische of andere storingen zo veel mogelijk te beperken.
 • Cliënt gaat deze overeenkomst met PML internet aan voor tenminste 12 maanden met een opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd.
 • Betaling geschiedt per jaar en wordt vooraf voldaan.